Сердика пропъртис АДСИЦ сключи договор за кредитна линия с „Юробанк И Еф Джи България" за 7 млн. евро за закупуване на активи за секюритизация.
Вчера Съветът на директорите на Сердика Пропъртис АДСИЦ реши да сключи предварителен договор за покупка на три недвижими имота, собственост на Застрахователно и презастрахователно дружество ДЗИ-Общо застраховане за 6 267 036 лв. без ДДС.
С друго решение Съветът на директорите на Сердика Пропъртис АДСИЦ реши да сключи и предварителен договор за покупка на дванадесет недвижими имота, собственост на Застрахователно и презастрахователно дружество ДЗИ за 11 489379 лв. без ДДС.
Окончателните договори за придобиването на имотите следва да бъдат сключени до началото на август 2008 г.