Предложение за вземане на решение за увеличаване капитала ще гласуват на Общо събрание акционерите на Север холдинг АД-София. Гласуването е насрочено за 16 юни.

Проектът предвижда увеличение на капитала от 780 660 лв. до 3 903 300 лв., чрез издаването на нови 3 122 640 акции с номинална стойност 1 лв.

Съветъта на директорите ще бъде овластен да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 лева, чрез издаване на нови акции в срок до три години от влизане в сила на предлаганото решение.

Финансовите показатели за дейността на дружеството показват нетна печалба от дейността в размер на 818 хил. лв, и приходи от основна дейност в размер на 940 хил. лв.

Към 31.12.2007 г. Север-холдинг АД притежава акции от 3 дружества, в 2 от които им над 10 % от капитала им. Това са Бриз АД – Севлиево, с 47.305 акции, представляващи 44.19 % от капитала, Ником-97 АД - В. Търново с участие от 25.000 лота, представляващи 33.33% от капитала му и Свобода ЕАД – Левски, където холдингът държи 2.796 акции или 9.32% от капитала.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.