Загуба в размер на 4.144 млн. лв. реализира в края на 2009 година Северкооп - Гъмза Холдинг АД. Същия период на миналата година за дружеството приключва на пебалба от 660 хил. лв., показва неконсолидирания отчет, представен в БФБ.

Приходите от дейността се увеличават от 192 хил. лв. на 308 хил. лв., но стремителния ръст на разходите от 98 хил. на 4.311 млн. лв. е в основаната на негативния финансов резултат за годината.

Отрицателните разлики от операции с финансови активи и инструменти възлизат на 4.161 млн. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!