На 30 ноември 2010 година старозагорската Сила Холдинг АД емитира корпоративни облигации при условията на частно пласиране. Размерът на облигационния заем е 10 млн. евро, като единичната номинална стойност на една облигация е 1000 евро. Емисията е издадена при 9 процентна проста лихва на годишна база. Датата на падежа на плащане на главницата е 30 ноември 2017 година.

 

Емисията ще бъде вписана в регистъра на Комисията за финансов надзор след потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар. Емисията е пласирана успешно, като е записан и заплатен пълният размер на издадената емисия корпоративни облигации.


Активите на предприятието са на обща стойност 64.859 хиляди лева според консолидирания отчет за трето тримесечие на 2010 година. Нетните приходи от продажби за същия период са 4.816 хиляди лева.

 

Предметът на дейност на дружеството е придобиване,управление,оценка и продажба на участия в бългаски и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва.