В периода до 2009 г. в МОСВ не са създадени условия за адекватен и ефективен контрол по изпълнението на концесионния договор за "Ски зона с център Банско – част от територията на Национален парк – "Пирин". Клаузите от договора за концесия са непрецизирани, непълни и не достатъчно ясни. Договорът не съдържа клаузи за санкции и неустойки при системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и параметри, с изключение на неустойките за забавено плащане, това се посочва в одита на Сметната палата за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.

Одитът е извършен в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и е в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата (СП) за 2011 г.

Концесионерът "Юлен" АД е изпълнил основното си задължение за реализиране на предвидените в ДК инвестиции. За периода 2002 г. – 2012 г. община Банско се развива и утвърждава като национален и международен център за ски-спорт и туризъм.

През първите десет години от срока на концесията дейностите на структурите в МОСВ, ангажирани с контрола по изпълнението на концесията и навременното отстраняване на възникнали проблеми, обаче се оценяват като неефективни.

Институцията трябва да предприеме действия за създаването на регистър на активите, който да съдържа информация за предадените на концесионера активи, новоизградените и новопридобити след сключване на концесионния договор, за тяхната стойност, годината на придобиване, експлоатационния ресурс, както и за издадените актове за собственост.

Освен това министерството на околната среда и водите трябва да предприеме действия за отстраняване на несъответствията между действащата нормативна уредба и фактическата обстановка, свързана с функциониращите в зоната на концесия ски -съоръжения, собственост на трети лица.

Необходимо е да се предприемат действия за окончателно изясняване с концесионера на въпроса за размера на използваемата площ и за преодоляване на противоречията в договора за концесия на описанието на концесионната площ и границите на концесионната територия.

По закон мерките трябва да бъдат взети в срок до четири месеца след получаване на настоящия доклад от министърът на околната среда и водите.