Печалба в размер на 16.145 млн. лв. отчита за първото тримесечие на 2008 година Химимпорт АД. Това е ръст от 45.8% спрямо същия период на миналата година, когато нетната печалба е била в размер на 11.066 млн. лв.

Ръст отбелязват и приходите от дейност. За периода януари- март по този показател са отчетени 2.449 млн. лв., а за първото тримесечие на 2007 година приходите са били в размер на 334 хил. лв.

Съгласно неконсолидираните данни доходът на акция е 0.1076 лв.

В днешната сесия по позицията на Химимпорт АД преминаха 7 625 акции, като цената се повиши с 0.85% до 8.34 лв. за лот.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.