Общият доход средно на лице от домакинство през юли 2009 г. е 321.85 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 10.5%, съобщиха от Националния статистически институт.

Основната част от дохода се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 78.8%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за първите шест месеца на тази година, уточняват от Статистиката.

Работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 163.85 лв. средно на лице от домакинството, което е с 6% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 50.9%.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 3.9 процентни пункта и съставлява 27.9% от него. През юли 2009 г. спрямо същия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват от 69.96 лв. на 89.81 лв. средно на лице от домакинство или с 28.4%.

Общият разход на лице от домакинство през юли 2009 г. е 289.41 лв. и нараства спрямо същият месец на 2008 г. с 3%.

Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода, които представляват 51.2 % от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. През периода се наблюдава увеличение на тези разходи с 3.5% и през юли 2009 г. те са 107.77 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход остава почти същия - 37.2%.

Разходите за дома (комунални, обзавеждане и поддържане) нарастват от 48.30 лв. през юли 2008 до 51.50 лв. през юли 2009 г. средно на лице от домакинство. Делът им в общите разходи отчита увеличение с 0.6 процентни пункта и представлява 17.8% от него през юли 2009 година.

Разходите за здравеопазване нарастват с 16% през юли 2009 г. спрямо същия месец на миналата година и възлизат на 13.73 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 4.7 %, което е с 0.5 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 година. DarikFinance.bg припомня, че голямо увеличение на разходите за здравеопазване бе отчетен на годишна база и през юни.

Намаляват обаче разходите за транспорт и съобщения със 7.6% и достигат 32.01 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява от 12.3% на 11.0%.

Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари с 12.8 % и през юли 2009 г. те възлизат на 14.27 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.9 %, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с юли 2008 година.