Димитровградският торов гигант Неохим АД завършва 2010 година с нетна загуба в размер на 11.719 лв., показва консолидираният финансов отчет за дейността в края на четвъртото тримесечие на годината. Това прави по 4.42 лв. загуба на акция. 

Приходите от дейността през 2010 година са се увеличили до 169.095 млн. лв., но се забелязва чувствително увеличение на разходите по някои дейности като разходите за външни услуги. От 6.441 млн. лв. за 2009 година, в края на 2010 година сумата набъбва на 13.481 млн. лв.

Поскъпването на суровините и материалите е завишило разходите на Неохим АД до 121.020 млн. лв. през годината.

От отчета на Неохим АД е видно, че значителни приходи са реализирани от роялти чрез дъщерното дружество Евро ферт АД. Предоставянето на изключителното право за продажба на амониев нитрат с търговската марка Неоферт носи над 1 млн. лв. приход на Neochim.

Димитровградският колос има нетни активи за 89.564 млн. лв. Към 31 декември Неохим АД дава работа на 1 469 работници.

В междинния доклад за дейността от дружествто отчитат, че през годината е извършвано обратно изкупуване на общо 68 394 собствени акции за 3.575 млн.лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!