Преобразуване на Слънчеви лъчи България АД чрез сливането му с Химимпорт Агрохимикали ЕООД, Зърнени храни–Вълчи дол АД, Зърнени храни трейд АД, Бек Интернешънъл АД, Зора АД, Прима Агрохим ЕООД и Зърнени храни Балчик ЕАД, беше гласувано на извънредо общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 8 ноември тази година.

Наименованието на новото дружество е Зърнени харни България АД. То ще поеме активите, пасивите, имуществените права и задължения на сливащите се дружества. Капиталът на новоучредената компания ще е в размер на 170 785 600 лв., разпределен в същия броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент, с номинална стойност 1 лв. всяка една.
То се създава за неопределен срок и е с двустепенна система на управление.