Слънчо АД – Свищов подаде документи за регистрация на БФБ. Заявлението е за включването на емисия акции на Неофициален пазар на финансови инструменти, сегмент "А".

Броят на книжата, които ще се търгуват, е 1.6 млн. акции с номинална стойност 1 лв. Кодът, под който ще се извършват сделките с тях е SLR, съобщават от борсата.

Акциите на дружеството ще се търгуват на след като реализирано вторичното публично предлагане.

Предметът на дейност на емитента е производство на детски храни и диетични храни на зърнена основа; преработка на селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и чужбина.

Основни акционери на дружеството са Почивен комплекс - РМ ЕООД с 75.85% от капитала и Виктор Алексиев Михайлов с 19.70%. Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Емил Динков, изпълнителен директор, Виктор Михайлов, председател на СД и Нина Данчева.

*Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.