Българският производител на лекарства Софарма АД отчита 13% ръст на печалбата в края на второто тримесечие на годината до 24.589 млн. лв. Приходите от дейността растат с 10% до 348.195 млн. лв.

Главна заслуга за подобрението при приходите имат по-добрите продажби на стоки с 11.9 млн. лв. до 208.8 млн. лв. в края на юни. Ръст бележи и продажбата на готова продукция, като подобрението е със 17.9 млн. лв. до 136.7 млн. лв. за първото полугодие.

Съществено увеличение бележат финансовите приходи от други дейности, които достигат до 4.043 млн. лв. в края на юни. Най-съществено е увеличението при нетните печалби от курсовите разлики по търговски вземания. Растат приходите от реклама, продажби на дълготрайни материални активи, приходите от наеми.

Разходите за дейността през първите шест месеца на годината са възлизали на 324.667 млн. лв., което е увеличение с 26.816 млн. лв. заради ръст на разходите за материали, персонал, външни услуги и амортизации. Разходът за основни материали е представлявал 74% от съвкупните разходи през полугодието. Увеличението е с 3.8 млн. лв. или с 13% заради поскъпналите субстанции и опаковъчни материали. Разходите за електро и топлоенергия са съответно 5% и 6% от общите за периода.

Софарма АД е увеличил заплатите на персонала през тази година, като разходът за възнаграждения в края на юни достига 34.7 млн. лв. В компанията от групата работят 3 881 човека. Дружеството се подготвя да изплати и 1.2 млн. лв. тантиеми на мениджмънта си.

В края на юни Софарма има дългосрочни банкови заеми за 56.812 млн. лв. и краткосрочни заеми от банки в размер на 164.108 млн. лв. Дружеството има търговски задължения за 50.248 млн. лв. и задължения към свързани предприятия в размер на 7.358 млн. лв.

Софарма разполага с 14 фармацевтични завода в България, два в Сърбия и един в Украйна. Произвежда 210 продукта. Компанията заема 5% от обема на българския фармацевтичен пазар в стойност и 13% от продажбите в натурално изражение.

Основните конкуренти на Софарма, според данните на самото дружество, се представят както следва: Novartis – 7% (5% в бр.), Roche—6% (1% в бр.), Actavis - с дял 6% (14% в бр.), Glaxosmithkline – 5% (2% в бр.), Sanofi-Aventis-Zentiva – 5% (3% в бр.), Servier – 4% (2% в бр.), Astra Zeneca –4% (1% в бр.), Bayer –3 % (3% в бр.), Pfizer – 3 %, (2% в бр.).

Сред дистрибуторите на лекарства Софарма Трейдинг АД има относителен дял от 22%, като заедно с Phoenix/Libra (дял 21%) и Sting (20,2%) заемат водещи позиции от националния фармацевтичен пазар.

От произвежданите от дружествата в групата на Софарма продукти с най-голям дял от продажбите в страната са Аналгин, Вицетин, Витамин С, Метилпреднизолон и Фликсотид.

*Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!