Софарма трейдинг АД е продала на Българската банка за развитие вземания на болници в размер на 8.5 млн лева. Платената цена за сделката се покрива с натрупани и предявени неустойки за просрочие по договорите на продадените вземания. Това става ясно от съобщение на дружеството, публикувано в X3 News.

От началото на годината приходите на Софарма трейдинг АД от продажби на стока и оборудване са в размер на 289 млн. лева и бележат ръст от 15 % спрямо предходния отчетен период.

Компанията реализира печалба преди данъци в размер на 1.88 млн лева за месец септември 2010 година. Само за месец септември компанията е реализирала продажби на стока в размер на 33 млн лева или 20.82% ръст спрямо същия период на 2009 година. 

В съобщението до инвестиционната общонст се припомня, че на 04.09.2010 в Търговския регистър бе вписано решение за преобразуване на Софарма Трейдинг чрез вливане на Софарма Логистика АД. В резултат на преубразуването капиталът на Софарма Трейдинг се увеличава от 30 000 000 акции на 32 905 009 броя акции с номинал един лев. В резултат на преобразуването компанията реализира премии от новата емисията в размер на 1.2 млн. лева и положителен финансов ефект от репутация в размер на 2.2 млн. лева.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!