Нечна печалба в размер на 312 хил. лв. реализира София БТ - АД към края на четвърто тримесечие на 2009 година. Това показват данните от неконсолидирания отчет на дружеството, публикуван в БФБ.

Същия период на миналата година дружеството завършва на 345 хил. лв. печалба.

Приходите от дейността възлизат на 102.090 млн. лв. при 82.809 млн. лв. за същия период на миналата година.

През четвърто тримесечие на 2009 година продължи тенденцията за нарастване на общата реализация на продукция. Повишението е до 6 469 млн. къса общо за годината, което е  с 1 151 млн. къса повече спрямо 31.12.2008 година, се посочва още в отчета.

За външните пазари общата реализацията за 2009 година също се увеличи с 2 847 млн. къса спрямо 2008 година.

Разходите за дистрибуция и реализация през отчетния период на 2009 година са в размер на 2.120 млн. лв., докато за същия период на 2008 година те са били в размер 1.438 млн. лв. Увеличението се дължи на увеличения обем на износа.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!