Монбат е реализирало през месец февруари на 2009 г. нетни приходи от продажби в размер на 9.666 млн. лева, което представлява намаление от 51.65 % в сравнение с месец февруари на миналата година.

Обобщените данни за първите два месеца на 2009 г. сочат, че дружеството е реализирало приходи от продажби в размер на 19.409 млн. лева, което представлява намаление от 50.70% в сравнение със същия период на предходната година.

Реализираните през първите два месеца на 2009 г. нетни приходи от продажби в размер на 19.409 млн. лева са разпределени както следва: продукция - 17.632 млн. лева, стоки - 33 хил. лева, услуги - 143 хил. лева.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на Монбат за месец февруари тази година. е 1.811 млн. лева, което представлява намаление от 48.68%, в сравнение с месец февруари на 2008 г.

Обобщените данни за първите два месеца на 2009 г. сочат, че дружеството е реализирало печалба в размер на 2.921 млн. лева, което представлява намаление на печалбата от 60.60% в сравнение със същия период на 2008 г.

Управителния съвет на Монбат напомня на всички инвеститори, че ръководството на дружеството е прогнозирало на индивидуална база за първото тримесечие на 2009 г. нетни приходи от продажби в размер на 25.500 млн. лева и печалба преди облагане с данъци в размер на 3.550 млн. лева.

Следва да се има предвид, че на пазарите, на които оперира дружеството вече няколко поредни месеца продължава да се наблюдава конкурентен натиск, понижено е значително търсенето на акумулатори. Пазарът на акумулатори остава и през отчетния период силно ценово ориентиран. Тенденциите трайно се запазват през първото тримесечие на 2009 г.