Свиване на продукцията в строителството, търговията на дребно и промишлеността, отчита днес НСИ.

По предварителни данни през май 2013 г. строителната продукцията е с 4.2% под равнището от предходния месец и с 10.8% по-малко на годишна база. В същото време оборотът в търговията на дребно се свива с 0.3% спрямо април, въпреки че е с 1.5% по-голям от май 2012 г. А промишленото производство спада с 2.7% на месечна и с 6.0% на годишна база.

През май 2013 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 4.1%, а увеличение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%, както и в добивната промишленост - с 1.9%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 25.6%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 14.3%, в преработващата промишленост - с 5.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%.

По-значително намаление спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 36.6%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 24.0%.

Оборотът на търговията на дребно нараства през май във всички страни от ЕС, освен в три - България, Унгария и Румъния.

През май 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. оборотът нараства в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 17.5%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 10.0%, в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 5.1%, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 3.4%.

Спад е регистриран в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 5.6%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3.8%, и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 3.0%.

За май 2013 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство спада с 5.6%, а от сградното строителство - с 3.2%

На годишна база намалението на строителната продукция през май 2013 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, където е регистриран спад съответно от 13.8 и 8.5%

Данните дават сигнал, че през второто тримесечие на тази година може да очакваме ново забавяне на растежа и дори свиване на икономиката на България. На фона на продължаващата рецесия в еврозоната, дори очакванията на правителството за 1% ръст на брутния вътрешен продукт на страната през тази година могат да не се осъществят.