Договорите, сключени от разстояние по телефона, да влизат в сила, само след като доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма или на друг траен носител.

Това предвиждат промени в Закона за защита на потребителите, подготвени от депутати от ГЕРБ.

Така договорите по телефона ще влизат в сила от датата, на която потребителят е дал и писменото си съгласие.

В последно време се увеличават значително жалбите срещу нелоялни търговски практики, прилагани от доставчиците на стоки и услуги при договорите за продажба от разстояние, най-вече при тези, които се сключват по телефона.

В стремежа си за привличане на нови клиенти и продажба на повече услуги доставчиците прибягват към различни недобросъвестни методи, които са в ущърб на потребителите, се посочва в мотивите към законопроекта.

Практиката показва, че са налице немалко случаи, при които потребителят не разбира, че е дал съгласие за сключване на договор от разстояние по телефона и че договорът се счита за сключен от момента на получаване на това съгласие.

Целта на предложените промени е да се създаде определена правна сигурност при възникване на договорните отношения между доставчиците на стоки и услуги и крайния потребител, като се възпрепятства възможността за злоупотреби от страна на търговците при сключване на договори от разстояние по телефона във всички сектори, аргументират се вносителите.

Предложеното изменение няма за цел да ограничи възможностите на доставчиците за сключване на сделките от разстояние като алтернативна форма в търговския оборот, а да даде допълнително уточнение относно момента на влизане в сила единствено на договорите от разстояние, сключени по телефона, се допълва в мотивите.

Предвидена е и имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. в случаите, при които доставчикът не може да докаже наличието на полученото съгласие на потребителя за сключване на такъв договор.