Световна икономическа криза + Нисък оборот на БФБ + Голям брой ИП = Годината на върнатите лицензи.

Миналата седмица DarikFinance.bg ви съобщи за първия ударен от финансовата криза инвестиционен посредник в България – Бора Инвест. ИП „Бора Инвест” АД заема 47-мо място в класацията на инвестиционните посредници по оборот за миналата година. Оборотът му е малко над 10 млн. лв. Нека направим проста сметка за това как е изглеждала годината за закъсалия посредник.

Приходи

Посредникът би могъл да има три основни типа приходи – от комисиони, от инвестиции за собствена сметка и от други дейности (като консултации например). При средна комисиона на пазара от 0.3% и оборот на Бора Инвест от около 10 млн. лв. излиза, че за цялата година посредникът е изкарал около 30,000 лв. приходи от комисионни!

Вторият тип приходи – извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка автоматично отпада, поради срива на фондовата ни борса през последната година.

Третият тип приходи са консултантските услуги. Нека приемем, че тези услуги са донесли на Бора Инвест допълнителни 30,000 лв. Това прави общо приходи от комисиони и други услуги за 2008 около 60,000 лв.

Разходи

Тук идва неприятната част. Един ИП има много разходи, от които повечето са задължителни по закон.
-    Заплати – КФН задължава посредниците да имат следните задължителни длъжности: двама изпълнителни директори, брокер и вътрешен контрол. Към тях трябва да добавим юрист,фронт и бек офис, което прави около 7 човека по средно 1,000 лв. заплата или общо 84,000 лв. годишни разходи за заплата;
-    Офис – Ако приемем, че офисът на посредника не е по-голям от 75 кв. м. и цената на кв. м. е 10 евро, то годишният наем би бил 18,000 лв.
-    Такса БФБ – около 500 лв. на година;
-    Такса КФН за финансов надзор – около 3,000 лв. на година;
-    Такса ЦД – около 1,500 лв. на година;
-    Фонд за компенсиране на инвеститорите – зависи от размера на активите. Приемаме хипотетично сумата от 3,500 лв. на година;

Таксите и фондът за компенсиране на инвеститорите зависят от големината на ИП. Текущите стойности са само примерни.

Общо разходи – 110,500 лв.

Както сами виждате, разходите за подръжката на един посредник в България са доста големи. Това, което държеше индустрията до момента, бяха натрупаните печалби от 2007-ма година. Тези резерви обаче лека полека се изчерпват и най-вероятно ще станем свидетели на още връщания на лицензи.

Теоретичен модел на DarikFinance.bg  за намиране на следващите инвестиционни посредници, които ще изпитат затруднения*.

Моделът се базира на 110,000 лв. минимални разходи за нормалното функциониране на един инвестиционен посредник на територията на република България (както ги изброихме по-горе) и следната схема на формиране на приходите на посредника: 50% от комисиони от сделки с ценни книжа на база официалната статистика за оборота на всеки един посредник и 50% от други услуги.

Инвестиционен посредник Оборот 2008 Приходи 2008
"Астра инвестмънт" 17 571 452   105 429
"Златен Лев Брокери" 15 917 533 95 505
"Популярна каса 95" 15 483 610 92 902
"Фико Инвест" 15 099 386 90 596
"Позитива" 14 312 390 85 874
"ФК Евър" 10 914 616 65 488
"Д.И.С.Л. Секюритийс" 10 885 047 65 310
"Дилингова Финансова Компания" 10 522 651 63 136
"Бора Инвест" 10 158 580 60 951
"Капитал Инженер Проект" 8 634 701 51 808
"КМ Инвест" 4 940 226 29 641
"Балканска Инвестиционна Компания" 4 273 198 25 639
"МакКАП" 3 842 621 23 056
"Фаворит" 3 700 397 22 202
"Кепитъл Маркетс" 3 478 002 20 868
"Фактори" 3 227 388 19 364
"ДЗИ - Инвест" 2 685 716 16 114
"АБВ Инвестиции" 2 492 484 14 955
"Маклер 2002" 2 427 044 14 562
"Кей Би Си Секюритис" 1 933 104 11 599
"Капитал Финанс" 1 895 359 11 372
"БГ ПроИнвест" 1 793 031 10 758
"Евродилинг" 1 741 554 10 449
"Булекс Инвест" 1 217 294 7 304
"Фоукал Пойнт Инвестмънтс" 1 132 703 6 796
"Булфин инвест" 489 188 2 935
"СИИ Секюритиз" 487 135 2 923
"ББГ Симекс България" 460 529 2 763
"ВИП-7" 407 929 2 448
"Метрик" 107 219 643
"ФБК София Инвест Брокеридж" 81 440 489
"Адамант Кепитъл Партнърс" 352 2


Както сами виждате от модела, при всички тези дружества приходите не покриват разходите. Въпросът е: "Колко още могат да издържат посредниците на старите резерви?"

Оборотът на българските посредници за 2008 (без да включвам банките) е около 2,5 милиарда лв. При среднодневен оборот на БФБ през тази година около 3 млн. лв. излиза, че за 2009-та оборотът няма да бъде повече от милиард. Това пък означава, че през ръцете на посредниците ще преминат около 600 млн. лв. като изключим банките от уравнението. Като ги обложим с комисиона 0.3% резултатът е 1,800,000 лв. Цяла една индустрия ще се бори за около 2 млн. лв!

Свободният пазар няма да издържи без някаква съществена намеса отвън. Защото ако 2007-ма беше годината, в която всички купуваха, а 2008-ма годината, в която всички продаваха, то ако през 2009-та никой не купува или продава, се очаква сериозен спад в приходите от комисиони, което ще доведе до затварянето на множество инвестиционни посредници.

 

Ако имате предложения или препоръки, или пък знаете за случаи на инвестиционни посредници, изпитващи затруднения, пишете ни на Ekip@DarikFinance.bg

*Моделът е базиран на оборота на инвестиционните посредници през миналата година. Той не включва в себе си комплексни фактори, а представя действителността такава, каквато би била, ако посредниците разчитат само на комисиони и консултантски услуги. В модела не се включват банки и такива посредници, които са ориентирани предимно към форекс търговия. Посочените оборот и приходи са в лева. Данните за оборота се предоставят от БФБ-София. Данните за приходите са на база представения модел. Моделът е изцяло теоретичен. И разходите, и приходите могат да варират съществено. Присъствието на даден посредник в списъка не означава непременно, че ще се изправи пред затруднения, които биха довели до връщане на неговия лиценз. Всички фактори, които са извън посочените, не се включват в модела.


Не е препоръка за взимането на инвестиционно решение.