Средно по 37 лекари, 8 стоматолога и 4 медицински сестри се пада да обслужват 10 хил. души население, показва статистиката за 2009 година.

Показателят за осигуреност с лекари по области варира от 23.7 до 47.3 на 10 000 души от населението. Най-висока е осигуреността на населението с лекари в областите, в чийто центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят за областите Варна (47.3), София (столица) (45.4), Плевен (44.9), Пловдив (41.6), Стара Загора (40.7).

Най-ниски са стойностите на показателя в областите Разград (23.7 на 10 000 души от населението), Силистра (25.0), Кърджали (26.0).

В същото време осигуреността с болнични легла в България през 2007 г. е 638.1 на 100 000 души стандартизирано население. В сравнение с останалите страни-членки на ЕС, за които Евростат предоставя данни, показателя за България е по-висок от този на 10 страни. По-висока от тази в България е осигуреността с болнични легла на 100 000 души стандартизирано население в Литва, Малта, Австрия, Белгия,
Франция.

В края на 2009 година на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в страната практикуват 27 988 лекари. Лекарите по дентална медицина са 6 493.

Медицински специалисти по здравни грижи са 48 099, от тях 31 961 са медицински сестри. В лечебните и здравни заведения на основен трудов договор работят и 37 664 души друг персонал с немедицинско образование.

Сред всички специалности, в края на 2009 г. най-голям е делът на
общопрактикуващите лекари – 4 949 или 17.7 % от всички практикуващи лекари в страната. Специалистите, практикуващи по специалността Вътрешни болести са 1 496 или 5.3 %. В структурата на лекарите по специалности следват Акушерство и гинекология (1 387 или 5.0 %) и Детски болести (1 381 или 4.9 %).

Здравната мрежа в страната в края на 2009 г. разполага с 352 заведения за болнична помощ с 50 041 легла в тях. От тях болниците са 306 с 45 906 легла, а диспансерите – 46 с 4 135 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 715 с 856 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 189 с 4 518 легла. В края на годината в страната функционират 4 санаториални заведения със 740 легла.

През 2009 г. броят на леглата в болниците се увеличава с 1.2 % в сравнение с 2008 година.