Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 451.9 млн. лв. към края на декември 2008 г. Това показва статистиката на Българската народна банка. Техният размер намалява със 746 млн. лв. или с 62.3% в сравнение със същия период на миналата година. Спрямо 30 септември 2008 г. те спадат с 238.8 млн. лв. /34.6%/ от 690.7 млн. лв. до 451.9 млн. лв. към края на 2008 г.

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 286.2 млн. лв., като спрямо 31 декември 2007 г. те намаляват с 611.4 млн. лв. /68.1%/. В сравнение с 30 септември 2008 г. активите спадат със 164.9 млн. лв.

Активите на фондовете, инвестиращи в акции се понижават със 102.8 млн. лв. или с 42.5% - от 241.9 млн. лв. към 30 септември 2008 г. до 139.2 млн. лв. към 31 декември 2008 г. Управляваните средства от балансираните фондове намаляват с 51.6 млн. лв. /32.6%/ - от 158.4 млн. лв. към края на септември 2008 г. до 106.8 млн. лв. към края на декември 2008 г.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най-висок относителен дял - 48.6%, спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към края на 2008 г. Балансираните фондове представляват 37.3% от общата сума на активите към 31 декември 2008 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на, към края на 2008 г. спрямо септември 2008 г., средствата на акции и други форми на собственост намаляват със 106.1 млн. лв. до 119.4 млн. лв., депозитите спадат с 21.8 млн. лв. до 88.3 млн. лв. и средствата на ценни книжа, различни от акции се понижават с 20 млн. лв. до 66.8 млн. лв. Най-голям относителен дял към 31 декември 2008 г., в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 41.7%, при 50% към 30 септември 2008 г., депозити - 30.9% и ценни книжа, различни от акции - 23.4%. местните инвестиционни фондове

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове основно значение имат активите, деноминирани в български лева - 73.2% и тези в евро - 22%. Средствата, деноминирани в други валути представляват 2.7% от общия размер на активите към 31 декември 2008 г., като тяхната стойност намалява с 6.6 млн. лв.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове е ориентирана предимно към местния пазар, където са съсредоточени 89.8% от инвестициите на местните фондове, спрямо 88.6% към 30 септември 2008 г. В сравнение с края на септември 2008 г. инвестициите, реализирани в България намаляват със 116.5 млн. лв. /40.1%/ до 173.8 млн. лв. към края на 2008 г. Средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз спадат с 9 млн. лв. /47.5%/ до 9.9 млн. лв.

Привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2008 г. възлизат на 165.7 млн. лв. Тази сума представлява намаление от 30.8%.

По институционални сектори, към края на 2008 г., основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове /51.3%/ и домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата /41.4%/.