В съобщение до БФБ и на основание чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и 28 от Наредба № 2/2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценна книжа от “Българо-Американска Кредитна Банка” АД съобщиха, че считано от 22 октомври рейтинговата агенция Standard & Poor's е намалила кредитния рейтинг на банката.

Дългосрочният кредитен рейтинг на БАКБ слиза на на ниво В от В+. Краткосрочният рейтинг е потвърден на В, a перспективата остава отрицателна. Промяната на рейтинга отразява позицията на Standard & Poor's за намаляване на вероятността БАКБ да получи извънредна подкрепа в случай на нужда от банката основен акционер - Allied Irish Bank PLC.