Агенция Standard & Poor's вдигна краткосрочният кредитен рейтинг на България и потвърди статуса на страната като надежден платец по дългосрочните облигации. С решение от днес S&P коригира краткосрочния кредитен рейтинг в местна и чужда валута на "А-2" от "А-3". Дългосрочният кредитен рейтинг на страната се запазва на равнище "BBB". Перспективите са стабилни, което дава сигурност, че агенцията не вижда основания да ги променя в близко бъдеще.

Добрата новина от рейтинговата агенция идва само месец след като страната емитира 5-годишни облигации за € 950 млн. при лихва от 4.436%. Това бе окачествено като успех за страната и доказателство за доверието, което инвеститорите имат към България като платец. Почти веднага след емитирането на еврооблигациите, лихвата по падежиращите през януари следващата година облигации стана отрицателна, тъй като инвеститорите получиха сигурност, че този дълг ще бъде погасен навреме.

Причината за подобрения рейтинг по отношение на възможността България да взема краткосрочни кредити от пазарите, се крие в стабилността й като кредитополучател в дългосрочен аспект. Агенция намира, че правителството провежда адекватна фискална политика и ниски нива на брутен и нетен дълг. Освен това страната има солидни перспективи за растеж в средносрочен план, въпреки очакваното забавяне на икономиката през 2012 година. При по-добро усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз и успешното възползване от други предимства, които членството в съюза предлага, страната може да разчита на по-добро представяне догодина.

 

От Standard & Poor's обаче напомнят, че България има ниско съотношение на Брутен вътрешен продукт на глава от населението, което е показател за бедност. Освен това страната е изложена на известни рискове от международните събития.

 

Освен S&P и агенция Moody’s повиши кредитния рейтинг на България през миналата година от Baa3 на Baa2 със стабилна перспектива.