От днес стартира вторичната търговия с акциите на Зърнени храни България АД. Емисията е в размер на 170 785 600 лв., разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лев. Присвоеният борсов код е ZHBG. Книжата са регистрирани на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” на фондовата борса.

Миналата седмица приключи подписката за книжата от вторичното публично предлагане на акции от коммпанията, а от мениджъра по предлагането Централна кооперативна банка съобщиха в събота, че цената на изпълнение е фиксирана на 4.5 лв. От пласираните акции 15% отиват за местни клиенти, а за чуждестранни клиенти – 10%.

До 25 617 940 обикновени акции бяха предложени за продажба, като съгласно договора за пласиране, ЦКБ имаше възможност да разпредели допълнително още 17 078 560 обикновени акции. Периодът на бук-билдинг и приемане на поръчки при международното частно пласиране бе 10 - 14 декември 2007 г., а за публичното предлагане - 12-14 декември 2007 г.

Предметът на дейност на Зърнени храни България АД е покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия със селскостопански стоки и производни на тях деривати, внос и износ, както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана.