Акциите на Слънчо АД се въвеждат за търговия на Българска фондова борса от днес, 4 юни. Емисията е регистрирана на Неофициален пазар на акции, сегмент А, а присвоеният борсов е SLR.

Броят на книжата, които се регистрират за търговия е 1.6 млн. акции с номинална стойност 1 лв. Те излизат в резултат на реализирано вторичното публично предлагане.

Слънчо АД – Свищов е производител на детски храни и диетични храни на зърнена основа, занимава се и с преработка на селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и чужбина.

Основни акционери на дружеството са Почивен комплекс - РМ ЕООД с 75.85% от капитала и Виктор Алексиев Михайлов с 19.70%. Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Емил Динков, изпълнителен директор, Виктор Михайлов, председател на СД и Нина Данчева.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение