Българската стопанска камара започва да събира онлайн заявки от фирмите за задълженията, които имат към тях държавния или общинските бюджети, както и фирми с преобладаващо държавно участие.

Интернет адресът, на който фирмите могат да декларират това, е  http://debt.bia-bg.com. При запазване на пълна конфиденциалност потребителите на услугата ще могат да правят статистики относно броя заявки, общата сума на задълженията, средното време на просрочие, вида на длъжниците.