През третото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 335 жилищни сгради с 438 608 кв. м разгъната застроена площ.

Освен това общините са разрешили изграждането на 61 административни сгради и 1 433 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и застроената им площ се увеличават с 1.2%, докато жилищата в тях намаляват с 16.3%.

При другите сгради също е регистрирано нарастване на броя с 4.2% и на общата им застроена площ, с 55.5%, докато при административните сгради се наблюдава противоположна тенденция, намаление на броя на сградите с 9.0% и на площта им с 43.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 1.8%, докато жилищата в тях намаляват с 25.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в Бургас - 155, Пловдив - 148, София - 130, София (столица) - 129, и Варна - 122.

Данните на НСИ до тук показват, че строителните предприемачи очакват в началото на следващата година повишаване на активността в сектора на изграждането на жилища.

В същото време актуалната ситуация остава кризисна. Спад спрямо второто тримесечие има при новите строежи на всички видове сгради.

През третото тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 721 жилищни сгради с 1 689 жилища в тях, като спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 1.5%, жилищата в тях, с 20.6%.

Започнатите административни сгради са по-малко с 13.9%, а другите сгради, с 16.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2010 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 4.8%, жилищата в тях с 25.3%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София - 80 жилищни и 39 други сгради; Варна - 90 жилищни и 24 други сгради; София (столица) - 58 жилищни, 6 административни и 41 други сгради; Бургас - 80 жилищни и 16 други сгради.