С решение на софийският окръжен съд е вписано в регистъра за търговски дружества увеличение на капитала на еднолично акционерно дружество Евроинс Иншурънс Груп ЕАД от 1 млн. лв. на 126.142 млн. лв., стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София.

Издадени са 125.142 млн. нови, налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лев всяка една, при условие, че всички новоемитирани акции ще бъдат записани от едноличния собственик на капитала на дружеството Еврохолд България АД.

Част от новоиздадените акции, а именно 110.142 млн. от тях се записват от Еврохолд България АД срещу непарична вноска, съставляваща 6 800 044 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лев всяка една, от капитала на Застрахователно дружество Евроинс АД и 1 150 000 броя обикновени налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лев всяка една, от капитала на ЗОК „Св.Николай Чудотворец" АД.

Останалите 15 млн. нови, налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лев се записват от Еврохолд България АД срещу парична вноска в капитала на Евроинс Иншурънс Груп ЕАД, в размер на 15 млн. лв.