С решение на Софийски градски съд от 19 декември 2007 год. в регистъра за търговски дружества бе вписано увеличението на капитала на Холдинг Нов Век АД.

Дружеството увеличи капитала си от 649 620 лв. на 1 557 209 лв. чрез издаване на нови 907 589 обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.

Обща сума от записаните и платени акции е 19 966 958 лв., при единична емисионна стойност от 22 лв. за всяка акция.

Решението за увеличение на капитала дружеството бе взето в началото на месец октомври.

Сабраните средства ще бъдат използвани за придобие нови компании, преструктуриране на дяловите участия и други.

Предмет на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и финансиране на дружества, в които холдинга участва.