Софийски градски съд вписва увеличение на капитала на Сити Девелъпмънт АДСИЦ. Така капиталът на дружеството от 500 хил. лв. вече е в размер на 2 198 040 лв. Това стана чрез издаване на нови 169 804 броя акции, с номинална и емисионна стойност 10 лв. всяка.

Търговията с правата от първото увеличение на капитала на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ започна на 17 октомври. Съгласно изготвеният график крайната дата за търговия с правата бе 1 ноември, като сделки за покупко-продажба на права ще могат да се сключват на БФБ-София до 30 октомври, а срока за записване на акциите от увеличението изтича на 23 октомври тази година. Инвестиционен посредник по първичното публично предлагане е Ти Би Ай Инвест ЕАД.

Дружеството планира средства от увеличението на капитала да бъдат използвани за придобиване на недвижими имоти в изпълнение на инвестиционната му програма.

През първите седем месеца от учредяването си, Сити Дивелъпмънт АДСИЦ реализира печалба в размер на 226 хил. лева при продажби от 849 хил. лева.

Учредители на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ са ЕТ „Румен Вътков – ІІ” с 65% от капитала, ДФ „Ти Би Ай Динамик” и ДФ „Ти Би Ай Хармония” с по 15% и обслужващото дружество „Финансови и Бизнес Консултации” ООД с 5%.