Великотърновският окръжен съд вписа увеличението на капитала на ЦБА Асет Мениджмънт АД. Това е първата крачка към вторичния пазар на книжата на компанията, издадени след проведеното в края на месец ноември IPO.

DarikFinance.bg припомня, че емисията от 3.9 млн. нови акции бе презаписана близо два пъти, а формираната цена на отсичане бе 3.70 лева за акция.

Предстои регистриране на емисията от Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, след което ще бъде дадена дата за начало на търговията с акции на ЦБА Асет Мениджмънт АД.