Във връзка с публикации в ДВ бр. 89/06.11.2007 год., в. Пари бр. 214/07.11.2007 год., и Решение на учредителното събрание на акционерите на дружеството за първоначално увеличаване на капитала на Улпина АДСИЦ-София, Ви уведомяваме за следното:На основание чл. 3, във връзка с чл. 5 от Приложение № 10 към Правилника на борсата се регистрира на "Първичен пазар"следната емисия:- емитент: Улпина АДСИЦ-София;- брой акции преди увеличението: 500 000;- броят на издадените права: 150 000;- броят акции, предложени за записване: 150 000;- съотношение между издадените права и една нова акция - право/акции: 1/1; - присвоеният борсов код на издадените права на "Първичен пазар": R1ULPN;- номинална стойност: 1.00 лв.;- емисионна стойност: 1.00 лв.;- начална дата на предлагане за първична продажба на правата на борсата: 15.11.2007 год.;- крайна дата на предлагане за първична продажба на правата на борсата: 29.11.2007 год.;- борсов член-поемател, извършващ първичната продажба на правата: ИП БенчМарк Финанс АД;На основание чл.9, във връзка с чл. 10 от Приложение № 10 към Правилника на борсата се регистрира на "Неофициален пазар" следната емисия:- емитент: Улпина АДСИЦ-София;- брой акции предиувеличението: 500 000;- броят на издадените права: 150 000;- броят акции, предложени за записване: 150 000;- съотношение между издадените права и новите акции – право/акции: 1/1;- присвоеният борсов код на издадените права на неофициален пазар: R2ULPN;- номинална стойност: 1.00 лв.;- емисионна стойност: 1.00 лв.;- начална дата за търговия на правата на борсата: 15.11.2007 год.;- крайна дата за търговия на правата на борсата: 29.11.2007 год.;- начална дата за прехвърляне на правата: 15.11.2007 год.;- крайна дата за прехвърляне на правата: 03.12.2007 год.;- начална дата за записване на акциите: 15.11.2007 год.;- крайна дата за записване на акции от увеличението: 21.12.2007 год.;- борсов член-поемател, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП БенчМарк Финанс АД;- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Инвестбанк АД.БФБ - София АД, уведомява всички борсови посредници, че първоначална продажба на емисия права за първоначално увеличаване на капитала Улпина АДСИЦ-София ще стартира от 15.11.2007 год. чрез "Смесен закрит аукцион", организиран от Системата за търговия.Борсовият код на емисията е R1ULPN - регистриран в Listing:LIST. Времевия интервал за провеждане нааукциона е в периода от 09:30 ч. до 11:00 ч.Вторичната продажба на емисия права на първоначално увеличаване на капитала на Улпина АДСИЦ-София, ще стартира на 15.11.2007 год. от 9:30 часа до 13:00 часа. Борсовият код на емисията е R2ULPN - регистриран в Listing: RGHT.