Министерството на икономиката и енергетиката създаде Национална компания индустриални зони ЕАД, съобщиха от ведомството.

В Бюджет 2009 г. бяха дефинирани основни насоки за противодействие на финансовата криза и определени пакет от икономически мерки за подкрепа на икономическата активност. Една от мерките за ограничаване на отражението на финансовата криза е създаването на държавна компания за изграждане на индустриални зони, с оглед създаване на условия за привличане на високопродуктивни, експортноориентирани инвестиции и по-благоприятна бизнес среда.

Стартовият капитал на компанията ще бъде 100 млн. лева.

Очакванията са компанията да допринесе значително за стабилното икономическо развитие на страната чрез насърчаване на инвестициите, тъй като подобряването на инфраструктурата за инвеститорите е  фундаментално условие за привличане на чуждестранни и местни инвестиции, уточняват от икономическото ведомство.

През последните години българската икономика се доказа като едноличен лидер в ЕС по показателя «Преки чуждестранни инвестиции», изчислени в процент от БВП, което допринесе за това страната ни да бъде определена като една от най-атрактивните дестинации за инвестиции в света. Министерството на икономиката и енергетиката има амбициите за запазването на тази лидерска позиция, както и за създаването на предпоставки България да излезе на челна позиция в ЕС и по отношение на темповете на реален икономически растеж в периода на излизане от глобалната финансова криза.

Една от ключовите мерки в тази насока е именно създаването на Национална компания индустриални зони. Амбициозната цел е в рамките още на тази година да започне строителството на до 20 зони, допълват от Министерството на икономиката. Предвижда се всяка индустриална зона да бъде отделно дружество, в което делът на държавата не може да бъде под 51%, а общините и частни лица могат да участват с инвестиции, земи, други капитали, но до 49 % от собствеността. Ще се изготви методология за подбора на подходящите места на база следните критерии - наличие на достатъчно големи парцели държавна /общинска/ земя, наличие на свободна работна ръка в общините и подходяща инфраструктура в района, както и на условия за създаване на необходимата инфраструктура. Няма ограничения за формата на присъствие на потенциалните инвеститори в терените. Възможно е отдаване под наем или продаване на части от зоните, в зависимост от интереса на инвеститорите.  

Компанията ще се управлява от петчленен съвет на директорите /СД/ и двама изпълнителни директори: Владимир Теофилов Туджаров – председател на СД, Николай Христов Енчев - заместник-председател на СД, Кънчо Димитров Кънчев – изпълнителен директор, Атанас Николаев Ненов – изпълнителен директор и Пламен Пенчев Радковски – член на СД.