Нетна печалба в размер на 4.985 млн. лв. отчита за първото тримесечие на годината ТБ Инвестбанк АД, съгласно данните в неконсолидирания отчет. Спрямо същия период на миналата година, когато печалбата е била в размер на 2.733 млн. лв. ръстът по този показател е 82%.

Активите на финансовата институция са в размер на 1.02 млрд. лв. Разликата в сравнение със същия период на миналата година, е с 456 млн. лв. , или повече с 81% .

Към 31.03.2008 г. кредитният портфейл на банката възлиза на 543 млн. лв., като установеният годишен прираст е от 123%. От началото на годината досега ръстът е 12%. В структурно отношение най-голям дял в общия портфейл на банката се отбелязва на кредитите на предприятия – 70%, а тези на граждани и домакинства са 25%.

В края на първо тримесечие ТБ Инвестбанк АД разполага с акционерен капитал в размер на 70 млн. лв. Сравнението със същия период на 2007 година показва повече от двукратно нарастване на внесения капитал, осигуряващ по-нататъшното развитие на активните операции и достатъчно покритие на рисковете – кредитен, пазарен и операционен, съобразно завишените изисквания на Базел ІІ.

Дълговите и капиталови ценни книжа, които банката е придобила с търговска или инвестиционна цел, са в размер на 244.087 млн. лв. при отчетени в края на 2007 година 261.439 млн. лв. или намаление от 6.6%.

Дружеството има одобрен проспект за публично предлагане на до 10 млн. нова акции с емисионна стойност в ценовия диапазон 5.90- 7.20 лв. за ценна книга. Предлагането ще се счита за успешно при записването на минимум 8.5 млн. акции. Все още не е определена дата за провеждането му.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.