Комисията по финансов надзор е разрешила на свое заседание вчера на варненския „ТИМ Клуб” ООД да закупи акции на софийския „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

Сделката ще се извърши чрез „Централна Кооперативна банка” АД като инвестиционен посредник. Предложената цена за акция е 54 лв.