TRACE e борсовият код, под който ще се търгуват книжата на старозагорската пътностроителна компания Трейс груп холд АД. 

В Българска фондова борса е постъпило заявление за регистрация на емисията от 2 200 000 акции на дружеството на Неофициален пазар, сегмент А. Номиналната стойност на книжата е 1 лев за акция.

До дни се очаква борсата да определи дата за първата котировка.

IPO-то на Трейс груп холд АД се проведе на 26 октомври, като капиталът на дружеството бе увеличен с 2.2 млн. лева. Инвеститорите записаха 200 000 акции на емисионна стойнст 110.50 лева за акция.