На редовно годишно Общо събрание на акционерите на Транскарт АД, което се проведе на 15 юли бе взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

 

Промяната се изразява в освобождаване на Любомир Каримански като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Транскарт АД.  Той поема дружеството в края на октомври 2007 г., когато след Вътрешна проверка са констатирани тежки финансови злоупотреби и "нарушения на добрите бизнес практики" от страна на бившия председател на Управителния съвет Христо Георгиев. От края на миналата година в дружеството са предприети серия от оздравителни мерки, последвани от организационни и структурни промени.

 

Общото събрание на акционерите от 15 юли 2008 г. е освободило от отговорност за  дейността им членовете на Съвета на директорите, в състав Петрол холдинг АД, представлявано от Митко Събев, Любомир Каримански и Дамян Дамянов.

 

Не бяха освободени от отговорност членовете на предишния Борд на директорите на Транскарт АД, чиито бивш председател бе Христо Георгиев.

 

За изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Транскарт АД бе избран Владимир Ангелов.

 

Основна цел на всички предприети в последните месеци действия и последвалите ги решения на ОСА остава запазване добрата репутация на компанията, съобщават от Транскарт.