Смесен закрит аукцион за 28% от капитала на Етропал АД ще се проведе днес.

Предлаганата емисия е от 1 400 000 акции. Публичното предлагане ще се извърши в рамките на един ден чрез инвестиционния посредник Евро- Финанс АД.

Също днес стартира продажбата на дялове от трите договорни фонда на Управляващо дружество ПБФК Асет Мениджмънт- ПИБ Гарант, ПИБ Аванагард и ПИБ Класик. Считано от тази дата инвеститорите могат да участват в регистрираните от Комисията за финансов надзор колективни инвестиционни схеми, които покриват цялата гама от рискове на пазара.

Минималната стойност на дяловете, които инвеститорите могат да закупят по една сделка, е 100 лева.

Предвидена е и възможност за обратно изкупуване на дялове от договорните фондове. То може да започне след като дружествата наберат задължителния минимум активи от 500 хиляди лева.

Борсата регистрира за търговия на Неофициален пазар сегмент А емисия акции на Сингулар АДСИЦ. Присвоеният борсов код на дружеството е SING, а определената датата, от която ще стартира търговията с книжата му, е 19 ноември. Броят на акциите е 650 хиляди с номинална стойност 1 лев.