Коригирано търгово предложение за закупуване на акции от ЗИНО АД отправи Техмаш ООД стана ясно от съобщение на Българската фондова борса. Обект на сделката са 3509 ценни книги, които са собственост на миноритарни акционери. За всяка една от тях Техмаш ООД ще плати 15.83 лева.

Упълномощеният инвестиционен посредник е ИП Евро Финанс. Към момента мажоритарният собственик притежава 91.68 процента от казанлъшкото дружество. Срокът на предложението е 28 дни от датата на публикуване в два централни ежедневника. Причината за търговото предложение е отписване на дружеството от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор.

КФН все още не е взела отношение по предложението. На фондовата борса днес сделки с ценни книжа на ЗИНО не се извършиха.

Към миноритарните акционери на Ино АД също беше отправено търгово предложение. То е от Танчо Михайлов, който е собственик на 91.68 процента от предприятието. Коригираната цена е 16.16 лева за 3509 акции.

Инвестиционният посредник отново е Евро Финанс, а причина за търговото предложение е намерение за отписване на дружеството от публичния регистър.