Приходите от продажби за февруари 2009 г. по предварителни данни намаляват с 10.1% на годишна база, съобщиха от Националния статистически институт. На месечна база февруари 2009 г./януари 2009г се отчита ръст от 1 на сто.

февруари 2009 г./февруари 2008 г.

В търговията на дребно има спад от 6.4%.

Увеличението е при търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия с 3.8% и в търговията с фармацевтични и медицински стоки с 3.4%.

За всички останали групи темповете са отрицателни, като намалението засяга основно търговията с компютърна и комуникационна техника и търговията с автомобилни горива и смазочни материали, където спадът е съответно 15.4 и 11.0%.

В търговията на едро намалението е със 7.9%.

Ръст е отчетен в търговията със селскостопански суровини и живи животни с 18.1% и в търговията с нехранителни потребителски стоки с 5.8%.

Общото намаление е резултат от отчетения спад във всички останали групи, като основно се определя от отрицателните темпове в търговията с машини и оборудване (-21.9%) и търговията с неселскостопански междинни продукти (-14.4%), които заедно формират около половината от обема на приходите

В търговията на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението е най-голямо - 31.6%. Търговията с автомобили и мотоциклети отбелязва спад от 31.9%, и оказва значително влияние върху стойността на общия индекс поради високия относителен дял (около 94%) в обема на приходите.

месечно изменение

В търговията на едро е отчетено увеличение от 2.5%, което определя изцяло и общото нарастване, тъй като дейността формира около 66% от приходите за търговския сектор.

Търговията с автомобили и мотоциклети отбелязва спад от 0.8%, а при търговията на дребно намалението е с 2.1%.

За периода януари - февруари 2009 г. приходите от продажби намаляват на годишна база със 7.1%, вследствие на отчетените отрицателни темпове и в трите основни търговски дейности, отбелязват от НСИ.