Агенцията за приватизация /АП/ обяви открит конкурс за избор на консултант при приватизацията на Булгартабак холдинг АД. Цената на Правилата за провеждане на конкурса е 2 000 лева или равностойността им в евро и могат да бъдат закупени от АП в срок до 35 дни от датата на публикуване на настоящото решение във вестник.

Депозитът за участие е 5 000 лева или равностойността им в евро и се внася по сметка на АП, посочена в правилата.

Предложенията за участие в конкурса се подават до 17.30 часа на 40-ия ден, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

На консултанта ще бъде възложено цялостно консултиране и оказване на съдействие на АП за подготовката и осъществяването на приватизационната сделка за дружеството, в съответствие с определения метод за приватизацията му и действащото законодателство.

В конкурса могат да участват международни инвестиционни банки, които са сред първите 20 в поне една от следните League Tables of Financial Advisers през периода 2007 – 2009 г., публикувани от Merger Market или Thomson Reuters. От институцията съобщават още, че кандидатите за консултант трябва да са били водещ консултант през последните три години поне по една успешна сделка за приватизация на компании в областта на тютюневата промишленост или да имат доказан опит в успешни сделки за приватизация . Освен това те трябва да познават българското материално право и в частност нормативната уредба, свързана с предмета на дейност на дружеството, както и тази, отнасяща се до осъществяването на процеса на приватизацията, да разполагат с екип, в който задължително да бъдат включени правоспособни юристи, икономисти, както и специалисти с подходяща квалификация, с оглед естеството на заданието, да не са страна по висящ правен спор с българската държава или нейна институция в качеството си на настоящ или бивш агент /консултант/ посредник, както и да не са в производство по ликвидация.