Комисията за финансов надзор издаде разрешение от УД ДСК Управление на активи да организира и управлява договорен фонд ДСК Евро Актив.

 

Договорният фонд е с нискорисков профил, като преимуществено инвестира в ценни книжа, инструменти на паричния пазар, корпоративни облигации и дългови ценни книжа.

 

Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ДСК Евро Актив и вписа договорния фонд и емисията дялове във водения от надзора публичен регистър.

 

Припомняме, че УД ДСК Управление на активи управлява четири фонда – ДСК Растеж, ДСК Баланс, ДСК Стандарт и ДСК Имоти.