Парламентарната комисия по правни въпроси удължи с три години мораториума върху правото на придобиване на държавни и общински имоти по давност.

Депутатите от правната комисия приеха на второ четене поправки в Закона за собствеността, където е записано, че давността за придобиване на държавни или общински имоти спира да тече на 31 декември 2014 година. След приетата в комисията поправка този срок се удължава до 31 декември 2017 година. Mораториумът действа от 1996 година. Депутатите задължиха Министерски съвет до май 2015 година да представи конкретен план за действия с всички необходими мерки, които следва да бъдат предприети, за да може най-после срокът да бъде спазен и да не бъде удължаван отново след три години.

"Основната цел на предлаганата промяна на Закона за собствеността е да се продължи предвиденият срок за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти с още три години с оглед максимална защита на държавния и обществения интерес", посочват в своите мотиви вносителите. Те изтъкват, че удължаването на срока за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти е необходимо поради все още неприключилия процес по първоначалното актуване на имотите – държавна и общинска собственост.

Според вносителите са налице непреодолими обективни затруднения за цялостното обхващане на имотите на територията на много области поради липса на финансови средства, достатъчен административен капацитет и необходимата информация за идентифицирането на имотите по действащите към момента карта на възстановената собственост, подробен устройствен план или влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.