Увеличение на капитала ще прави Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна. С решение на Съвета на директорите от 27 октомври са определени параметрите на предлагането.

Ще бъдаг издадени 650 хил. права, а броят на акциите, предложени за записване, е 4 682 692 лота. Преди увеличението, капиталът на компанията е разпределен в 650 000 книжа.

Процедурата по записване на нови акции ще се извърши при съотношение между издадените права и новите акции 0.1388091.

Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 7.2041415.

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 325 000 нови акции, чиято номинална стойност е 1 лв., а емисионната е 5.20 лв.

Посредникът, упълномощен да обслужи увеличението на капитала, е ИП ТБ Централна кооперативна банка АД.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението.

В днешната сесия сделки с книжа на компанията няма.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.