37 999 души в област Сливен са имали работа по трудов договор в средата на годината, според данни на Териториалното статистическо бюро. От тях 6.9% са наети на непълно работно време, а наетите на минимална работна заплата по трудово правоотношение са 11.3%.

В частния сектор са ангажирани 70.9% от всички наети в областта. Работещите жени са повече от работещите мъже - 53.8 % от общия брой или с 3 788 повече. Най-много са работещите в област Сливен в отрасъл „Преработваща промишленост", следвани от занимаващите се с търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети, образование, хуманно здравеопазване и социална работа. Най-малък е делът на наетите на работа в хотели и заведения за обществено хранене.

Повече от половината (58%) от наетите в преработващата промишленост са заети в производството на текстил и облекло и в производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия.

За разлика от първото тримесечие на 2011 година, наетите лица в края на второто са се увеличили със 704 души, като в обществения сектор техният брой е нарастнал с 40, а в частния - с 664 човека. Най-голямо увеличение е отчетено в сектор "Преработваща промишленост" - 596 души повече в сравнение с началото на тримесечието, а най-голямо намаление е регистрирано в икономическа дейност "Образование", където заетите са със 114 по-малко в сравнение с началото на периода.