Институционални инвеститори от САЩ и ЕС проявяват интерес към привилегированите акции на Енемона АД. Компанията пристъпва към издаването им, въпреки че намира предложените ценови нива като по-ниски от справедливото.

Това каза в интервю за DarikFinance.bg Прокопи Прокопиев, директор Корпоративна политика на Енемона АД, която от вчера стартира продажбата на права за емисията варанти. Средната цена на инструментите вчера достигна 0.16 лв. за лот. 

Две права дават възможност на инвеститорите за закупуването на 1 варант от предстоящата емисия деривативни инструменти, която при успех би донесла на дружеството 110 млн. лв.

Две големи и интересни стъпки ще направи на капиталовия пазар Енемона АД - първата в историята на БФБ емисия деривативни инструменти - варантите,  и публично предлагане на привилегировани акции. Как се насочихте към точно тези алтернативни способи за привличане на капитал?

Инвестиционната програма на Енемона предвиждаше увеличение на капитала през 2009/2010 - което бе показано на инвеститорите по време на презентациите за ИПО-то на Енемона през 2007 година. Реализирайки сега това планирано увеличение под формата на привилегировани акции ние вярваме, че го правим при пазарно, но и в същото време и при по-ниско от справедливото според нас ниво. Варантите са именно инструмент който сметнахме за най-удачен да компенсира инвеститорите в Енемона от това по начин максимално удобен за тях както в момента така и за в бъдеще.

Да разбираме ли, че са изчерпани или ограничени възможностите за банково и друго по вид финансиране, щом прибягвате до проекти като тези?

И в момента съществуват голям брой варианти на финансиране на даден бизнес или проект. За една по-голяма компания с портфолио от проекти и дългосрочна стратегия една конкретна стъпка както в случая на Енемона емитирането на привилегировани акции и варанти не е самоцел, а част от общия бизнес план на компанията, който разбира се включва и други форми на финансиране като банкови кредити за овърдрафт, линии за банкови гаранции, лизинги и разбира се кредити за проектно финансиране.

По отношение на времето, в което ще се открият подписките за двете емисии, не смятате ли, че за инвеститорите то е твърде критично и това би обрекло на неуспех предлаганията?

Втората половина на декември и първата на януари не са подходящи за емитиране на капитал и подписки. Търговията с правата за емисията варанти ще приключи в средата на месеца като впоследствие ще продължи заплащането на самите варанти. Търговията с правата за емисията привилегировани акции ще стартира след средата на месец януари, когато реално инвеститорите вече влизат в кондиция и започват нормално своята дейност.

Мнозина разглеждат опита ви да наберете ресурс от капиталовия пазар като своеборазен тест. Какво очаквате да покаже той? Какви ще бъдат изводите, ако предлаганията успеят и съответно не постигнат в голяма степен заложените цели?

Всяко едно предлагане заедно със своите параметри е тест за пазара. Ние сме подготвили достатъчно атрактивни параметри и условия и на двете емисии за настоящото състояние на капиталовия пазар, а изводите е редно да се правят след окончателните резултати, защото в противен случай по-скоро би трябвало да говорим за прогнози. Предлагането и по- специално пазарната оценка на стойността на варантите е и тест за очакванията на инвеститорите за стойността на обикновената акция на Енемона за близко бъдеще.

Инвеститорите търсят паралели между вашата емисия привилегировани акции и  емисията на Химимпорт АД, която бе реализирана през тази година. Какви са приликите и какви са разликите между двата опита за набиране на капитал?

Двете емисии наистина си приличат в това, че имаме привилегировани акции като емитиран капитал, но в детайлите си имат определени различия. Бих могъл да коментирам емисията на Химимпорт само след задълбочен прочит на проспекта, тъй като и двете компании правят нещо ново за капиталовия пазар и детайлите трябва внимателно да се прочетат преди да се коментират.

Какви са очакванията ви за записване на емисията привилегировани акции? Има ли проявен интерес от големи институционални и чеждустранни инвеститори?

Към момента имаме очаквания за умерен интерес към емисията и очакванията са ни да бъде записана изцяло. Има интерес и от големи инвеститори - институционални и неинституционални както от ЕС, така и от САЩ.

Предварително обявените проекти, за които ще се разходват набраните средства от привилегированите акции, повтарят обекти, за които говорихте и по време на IPO-то. Защо досега те не можаха да намерят нужното финансиране? Ако предлагането сега не бъде успешно, това ще се отрази ли на проектите?

Проектите включени на IPO-то в проспекта намериха успешно финансиране за етапа си от 2007 до 2009 година. В момента навлизаме в следващите етапи, които са показани и като пътни карти в проспекта за привилегировани акции на същите проекти. Дори да не бъде успешно предлагането, проектите са достатъчно атрактивни и за други форми на финансиране.

Каква е корелацията между обикновените акции и привилегированите, които ще бъдат издадени? Заедно с гарантирания дивидент от 10%, няма ли предлаганите за инвеститора премии да направят новите книжа по-привлекателни за сметка на обикновените книжа?

При настоящите пазарни нива и параметрите на емисията би следвало за инвеститорите, които нямат за цел придобиването на дял с цел участие на ОСА на Енемона, привилигерованите акции да се търгуват  на значително по-високи нива от обикновените акции.

Как ще повлияят върху акционерната структура и free float-а на дружеството издадените привилегировани акции, а също и конверсионната емисия за упражняване на варантите след 6 години?

При положение, че се пласират успешно и двете емисии и мажоритарят няма дял в привилегированите акции да запази и упражни варантите си, то след 7 години Енемона би имала free float в размер на 55%.

Как бе определена цената на варантите и какви възможности предлагат те на инвеститорите?

Параметрите на варантите бяха определени по формулата на Блек Скоулс като за цена на акцията беше взета средно претеглената стойност за 12 месеца към датата на изготвяне на проспекта.

Колко средства планирате да наберете от емитирането на тези деривативни инструменти? Готова ли е БФБ да ги въведе за вторична търговия?

БФБ заедно с другите институции положи максимални усилия за въвеждането на деривативен пазар, който вече е готов и очаква първата си емисия. Към момента при 100% упражняване на варантите компанията би могла да привлече около 110 милиона лева.

От кого ще зависи упражняването на тези варанти, след като бъдат придобити от инвеститорите - от тях самите или от други фактори?

Варантите могат да бъдат упражнени всяка година по определено в проспекта време и при условие че обикновената акция се е търгувала известен период над страйк цената (т. е. имаме in the money на опцията). Последната година могат да бъдат упражнени, дори ако обикновената акция се е търгувала под страйк цената.

Покрай ревизиите по министерства, които новото правителство започна, изскочи удар към реномето на Енемона АД. Какъв е отговорът ви на хвърленото в публичното пространство съмнение, че сте сред компаниите, въвлекли в неизгодни сделки Министерство на правосъдието?

Относно коментарите в публичното пространство ние вече разкрихме информация за намеренията ни относно този договор.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!

** Две думи за варантите