„Сомони Файненшъл Брокеридж” започна да разпределя депозитарните разписки за акциите от първичното публично предлагане на Трейс Груп Холд АД, съобщиха от посредника.

Инвеститорите, които са записали акции чрез инвестиционния посредник, могат да получат разписките си в офиса, в който е подадена поръчката.

Инвестиционните посредници ще получат разписките на своите клиенти в офиса на Сомони.

Онези участници в IPO-то, които са записали акции през повече от един инвестиционен посредник, могат да получат депозитарна разписка за общото количество акции лично в офиса на Сомони в София, или чрез изрично нотариално заверено пълномощно до един от инвестиционните посредници, чрез които са участвали.

В близките няколко дни се очаква решение на Българска Фондова Борса, което да определи от кога ще започне вторичната търговия на Неофициален пазар сегмент А.