Община Видин е практически в банкрут. Заради дългове към кредитори, сред които и ЧЕЗ, токът в кметството е спрян от вчера. От няколко дни без електричество са спортните обекти на територията на общината.

Само за електроснабдяване Видин има да дава 100 хил. лв. на електроразпределителното дружество. Общо 19 млн. лв. са задълженията й до момента. Заради необслужването на дългове за 6.5 млн. лв. от тях са наложени запори на имущество, както и на банковите сметки на общината.

Годишно Видин се издържа с 32 млн. лв.

На Българската фондова борса се търгуват акциите на две от големите производствени предприятия във Видин. Това са Видахим АД и Випом АД.

Първата от тях е фокусирана в преработвателната промишленост и по данните в отчета за деветмесечието изпитва затруднения да се справи с кризата. При нетни приходи от продажби в размер на 35.147 млн. лв. дружеството отчита загуба от 5.288 млн. лв.

Випом АД е специализирана в производството на помпено оборудване и реализира продукцията си в секторите водоснабдяване, напояване и отводняване на земите, канализационни системи, топлоенергетика, карабостроене, строителство, промишленост и други.

Дружеството е с капитал от 2 992 120 лв., разпределен в акции с номинал 1 лв.

В неконсолидирания отчет за периода януари - септември дружеството отчита приходи от продажби в размер на 2.721 млн. лв. и загуба от дейността в размер на 2.721 млн. лв., което е намаление с 29% спрямо негативния резултат от деветмесечието на предходната година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!