Камбаната на Българската фондова борса днес удари за две дружества – Винъс АД и Агро финанс АДСИЦ.

Емисията на Винъс е разпределена в 3 062 500 акции с номинална стойност 1 лев. Присвоеният борсов код е VN7.

В момента 2.66% от капитала е притежаван от миноритарни акционери с по-малко от 5% участие в капитала. Очакванията са размера на free-float-а да достигне до най-малко 20%.

Основната сфера на дейност на дружеството е свързана с покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти.

Инвестициите на Дружеството включват 10 апартамента в комплекс Виста, в район Витоша ВЕЦ-Симеоново с обща площ приблизително 950 кв. м. В община Божурище дружеството притежава 40 000 кв. м. земя. Винъс АД има и 20% участие в капитала на ОЛ ТРЕЙД АД, компания, инвестираща в недвижими имоти, която до момента притежава около 37 000 кв. м земя в общините Банкя и Божурище. Това съобщи днес Йоанис Бонакис, изпълнителен директор на компанията.

 

За търговия днес бяха въведени и облигациите на Агро Финанс АДСИЦ.

 

Емисията е в размер на 2.5 млн. евро, разпределени в 2 500 броя обикновени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Лихвата е фиксирана на 7.5% годишно, с определен 6-месечен период на лихвени плащания. Срокът на облигационния заем е 36 месеца, с дата на сключване на заема 25 март 2008 г. и падеж 25 март 2011 г.

 

През юни успешно приключи третото увеличение на капитала на Агро Финанс АДСИЦ. Акционерите, упражнили правата си, и лицата, закупили права при борсовата им продажба на проведения на 29 май явен аукцион, са записали общо 16 081 754 броя нови акции с емисионна стойност 1.20 лв. Емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 19 298 104.80 лв. бе заплатена изцяло по набирателната сметка на Агро Финанс АДСИЦ.

 

В резултат на третото успешно увеличение, основният капитал на компанията нарасна от 16.138 млн. лв. на 32.220 млн. лв., а с формираните премийни резерви от емитирането на акции – от 17.687 млн. лв. на 36.985 млн. лв. Дружеството ще използва набраните средства за реализация на избраната стратегия да инвестира в качествени и плодородни земи в региони с развити арендни отношения.

 

През юни тази година портфейлът от земеделска земя на Агро Финанс АДСИЦ надхвърли 80 000 декара, около 97% от които са качествени земи от първа до шеста категория, каза днес Десислава Йорданова, изпълнителен директор на Агро Финанс АДСИЦ.

 

Към момента на пода на борсата няма сключени сделки с книжата на Винъс АД.