Съветът на директорите на БФБ-София регистрира на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” и емисията акции на Етропал АД. Размер на емисията е 5 млн. лв., разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лев всяка. Присвоеният борсов код е ETR. Датата на въвеждане за търговия е 12 ноември /понеделник/.

Мажоритарният собственик на дружеството Еврохолд България АД, възнамерява да намали участието си, като това ще стане чрез продажба на част от притежаваните от него акции. Към момента Еврохолд България АД притежава 97,31% от капитала на Етропал АД. В средносрочен план от Еврохолд България АД имат намерение да запазят мажоритарното си участие в дружеството.

За деветмесечието на 2007 г. Етропал АД постига много добри финансови резултати. Според неконсолидиранияотчет на дружеството печалбатаму за периода е 903 хил. лв спрямо 189 хил. лв. година преди това. Приходите от продажби са 9.8 млн. лв. спрямо 7.42 млн. лв. за същия период на миналата година. Нарастването се дължи на увеличения износ, от който най-голям дял има износът на диализни консумативи.

През септември 2007 г. Етропал АД увеличи капитала си от 1.1 на 5 млн. лева, а на 22 октомври Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на емисия акции на дружеството в размер на 5 млн. лв.

Предмет на дейност на дружеството е научно- изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията, производство на ендопротези и имплантанти, специални биокерамични материали и сплави за медицински нужди, специален хирургически инструментариум, остеосинтезни средства, производство на спринцовки за еднократна употреба, хемодиализатори и хемолинии, медицински материали за еднократна употреба.