Търговията с акциите на Специализирани бизнес системи АД / СБС / се възстановява, считано от 7 януари 2008 год. / понеделник /. Причината е, че към 4 януари 2008 г. / датата на изтичане на срока за временно спиране / в борсата не са постъпили доказателства относно вписване на решенията на общото събрание на акционерите на дружеството в търговския регистър, респективно за отразяване на съответните промени в регистъра на Централен депозитар АД.

На 21 декември миналата година в борсата е постъпило заявление от Специализирани Бизнес системи АД, с което борсата е информирана за ''предстоящо вписване в търговския регистър при СБС на гласуваната на извънредно общо събрание на акционерите от 15 декември 2007 год. промяна в номиналната стойност и броя на акциите издадени от дружеството''.

На основание на подаденото заявление и в съответствие чл. 64, ал. 1, т. 2 от Правилника на БФБ-София, изпълнителния директор спря търговията с акциите на дружеството за срок от три работни дни, считано от 2 януари тази година.

От понеделник се възстановява и търговията с книжата на Унипак АД-Павликени. Това стана след като Централен депозитар АД  регистрира промяната в номиналната стойност на акциите на дружеството.