Намаление от 21.1% до 4.449 млрд. лв. отбелязват вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към края на месец юни спрямо същия период на миналата година.

Това показват данните на Българска народна банка, в които е пресметнато, че размерът на вземанията представлява 6.5% от прогнозния Брутен вътрешен продукт на страната.

Най-голям е делът на вземанията по финансов лизинг, които възлизат на 4.377 млрд. лв. Размерът на сключените в края на второто тримесечие на 2010 година нови договори за финансов лизинг е 199.9 млн. лв. и е по-малък с 44.4% (159.5 млн. лв.) в сравнение със същия период на миналата година.

В сравнение с първото тримесечие тази година той се увеличава с 24.3% (39.0 млн. лв.), показват още данните на БНБ.

Разбивката на вземанията по вид на актива показва, че вземанията за лизинг на леки автомобили възлизат на 1.369 млрд. лв. към края на юни. На годишна база при тях се наблюдава намаление с 25.2%, при годишен спад от 18.7% в края на месец март.

Вземанията по лизингови договори за на Машини, съоръжения и индустриално оборудване се понижават на годишна база с 22.8% до 1.186 млрд. лв., а за Товарни и лекотоварни автомобили спадат с 28.4% до 1.031 млрд. лв.

Най-голям е обемът на вземанията от нефинансовите предприятия, които са сключили договори за 3.961 млрд. лв. В края на второто тримесечие на 2010 година вземанията от сектор Домакинства възлизат на 373.3 млн. лв. Те намаляват на годишна база с 23.7% (115.9 млн. лв.).

По отношение на структурата на вземанията, статистиката на БНБ показва, че тази с с матуритет над 1 до 5 години са 2.507 млрд. лв. и в сравнение с юни 2009 година намаляват с 39.9% (1.667 млрд. лв.).

В края на юни 2010 година размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 1.063 млрд. лв., като се увеличава с 12.9% (121.6 млн. лв.) на годишна база.

В края на юни 2010 година пасивите на лизинговите дружества са 5.723 млрд. лв. Те намаляват с 15.5% (1.046 млрд. лв.) спрямо юни 2009 г. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял намалява от 89.5% в края на юни 2009 година до 88.3% в края на юни т.г.

Обемът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества е 55.9 млн. лв. в края на юни 2010 година. Той намалява с 25.3% (18.9 млн. лв.) в сравнение с юни 2009 година, а спрямо март т.г. се понижава с 6.6% (3.9 млн. лв.).